Làm thế nào để thiết lập mẫu hóa đơn

Thao tác: Icon Menu > Cấu hình

Tại màn hình Quản lý bán hàng, chọn khổ giấy cần in hóa đơn, Click icon [Lưu] để lưu lại thông tin cấu hình.