Làm thế nào để thiết lập phương thức bán phòng ezCms?

Thao tác: Quản lý kênh phân phối > Cấu hình

Màn hình cấu hình:

Để thiết lập phương thức bán phòng trên kênh ezCms bạn tích chọn vào radio button của phương thức tương ứng:

 

sta1

 

Bạn có thể thiết lập nguồn mặc định cho các đặt phòng rớt từ các kênh OTAs xuống phần mềm.

 

sta2

Sau khi chọn nguồn mặc định xong bạn nhấn nút lưu để hoàn thành việc thiết lập.