Làm thế nào để thiết lập số ngày tự động xóa hóa đơn nháp

Thao tác: Icon Menu > Cấu hình

Hệ thống mặc định số ngày tự động xóa hóa đơn nháp là 7 ngày, 15 ngày và 30 ngày.

Click chọn số ngày xóa hóa đơn. Sau đó click icon [Lưu] để lưu lại thông tin cấu hình