Làm thế nào để thiết lập số phút làm tròn một giờ?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Cấu hình > Hệ thống > Thời gian

Sau đó, chọn Hệ thống và chọn Thời gian để cài đặt giờ cho khách sạn

 

Di chuyển đến số phút làm tròn một giờ. Nhập số phút làm tròn của khách sạn. Vú dụ bạn nhập 30 phút, nếu khách hàng ở 2h30 phút thì hệ thống sẽ làm tròn thành 3 giờ và trả tiền phòng tương ứng 3 giờ.