Làm thế nào để thiết lập sửa phòng trong màn hình sơ đồ?

Thao tác: Đăng nhập > Chọn xem theo thời gian

1

 

Sau khi chọn màn hình xem theo thời gian, ta chọn phòng cần sửa > Chọn Thiết lập sửa phòng

Lưu ý: Thời gian thiết lập phải là ngày giờ trong tương lai, tức là ngày giờ thiết lập phải lớn hơn ngày giờ hiện tại.

 

2

 

Bạn chọn thời gian sửa chữa phòng và chọn Thêm để thiết lập sửa phòng.

4

 

Thiết lập trạng thái sửa phòng thành công, phòng chuyển sang trạng thái sửa chữa và không thể đặt phòng, checkin khách trong thời gian sửa chữa.

6