Làm thế nào để thiết lập sửa phòng trong phần cấu hình?

Thiết lập sửa phòng từ màn hình sơ đồ

Thao tác: Click Sơ đồ phòng -> Xem theo thời gian

Sau khi chọn xem theo thời gian, chọn phòng cần sửa -> Chọn thiết lập sửa phòng

Sau khi click Thiết lập sửa phòng, màn hình sẽ hiển thị popup thiết lập khóa/ sửa phòng.

Thiết lập trạng thái sửa phòng thành công, phòng chuyển sang trạng thái sửa chữa và không thể đặt phòng, checkin khách trong thời gian sửa chữa.

Phòng đang sửa được hiển thị lên sơ đồ phòng: chi tiết, đơn giản, timeline

Sơ đồ chi tiết:

Sơ đồ đơn giản:

 

 

 

 

Sơ đồ timeline:

 

Thiết lập sửa phòng từ cấu hình

Thao tác: Cấu hình -> Danh sách phòng

 

Sau đó chọn Danh sách phòng và chọn 1 phòng muốn sửa. Chọn chức năng khóa/ sửa phòng

 

Sau khi chọn chức năng khóa/ sửa phòng, màn hình sẽ hiển thị popup khóa sửa phòng. Click  để thiết lập khóa sửa phòng. Nhập đầy đủ thông tin để thiết lập khóa/ sửa phòng

Sau khi thiết lập thành công thì thông tin phòng khóa/ sửa cũng sẽ hiển thị lên sơ đồ phòng: chi tiết, đơn giản, timeline.