Làm thế nào để thiết lập thời gian nhận phòng – trả phòng trong ngày?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Cấu hình > Thời gian

Bạn nhập thời gian nhận phòng và trả phòng của khách sạn, sau đó lưu lại.

 

Thiết lập thời gian thành công.