Làm thế nào để tìm kiếm danh sách đặt phòng theo mã booking?

Thao tác: Quản lý phân phối > danh sách đặt phòng

Màn hình danh sách đặt phòng:

Bạn nhập booking id cần tìm rồi click chuột vào button tìm kiếm để hiển thị danh sách đặt phòng.

st4

Màn hình sẽ hiển thị danh sách đặt phòng bạn cần tìm.