Làm thế nào để trả một phòng cho khách lẻ?

Cách 1: Trả phòng ở màn hình Dasshboard

Thao tác: Đăng nhập > Thông tin chung > Khách đang ở > Chọn phòng cần trả phòng > Chi tiết

Bạn thực hiện thanh toán và trả phòng

Xác nhận thanh toán

 

 

Cách 2: Trả phòng trên sơ đồ phòng

Thao tác: Đăng nhập > Sơ đồ phòng> Chọn phòng muốn trả > Chi tiết

Hiển thị màn hình chi tiết phòng > thao tác giống như ở Dashboard