Làm thế nào để trả phòng khách đoàn?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Khách đoàn > Đoàn đang ở

Bước 1: Thực hiện thanh toán tiền cho đoàn(Thao khảo mục 2.9.9).

Bước 2: Thực hiện checkout đoàn

41

Trả phòng thành công.

42