Làm thế nào để tùy chỉnh các thông tin trên hóa đơn?

 

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Cấu hình > Hệ thống > Biểu mẫu

 

 

 

Sau khi đã chọn mẫu hóa đơn, vào chi tiết phòng để in hóa đơn cho khách.

 

 

1.  Xem trước hóa đơn tiền phòng đến ngày khách trả phòng

 

2. Chỉ xem hóa đơn tiền dịch vụ của khách

 

 

3. Tổng tiền thanh toán quy đổi sang USD và các loại tiền tệ khác