Làm thế nào để xem báo cáo công suất phòng qua các ngày?

Ý nghĩa: Giúp khách sạn theo dõi hiệu suất bán phòng, giá bán phòng, doanh thu phòng khách sạn theo thời gian. Giúp bộ phận kinh doanh có được con số cụ thể và nắm được tình hình hình bán phòng của khách sạn.

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Báo cáo > Công suất phòng

1

Bạn chọn Công suất phòng và chọn thời gian để xem báo cáo công suất phòng của khách sạn qua các ngày.

4

Báo cáo công suất phòng thể hiện công suất phòng trong ngày. Tổng số phòng sẵn sàng bằng tổng số phòng của khách sạn trừ đi phòng sửa và phòng ngừng sử dụng. Lưu ý răng, nếu phòng vừa thiết lập sửa phòng vừa thực hiện ngừng sử dụng phòng thì chỉ trừ đi 1.