Làm thế nào để xem biểu đồ doanh thu phòng?

Xem doanh thu các phòng đã trả

Trên màn hình trang chủ của App, bạn chọn Doanh thu để vào xem chi tiết doanh thu các phòng đã trả của khách sạn.

^E257CFEC661873DD3F34CC7FF59DB84910C674D25453D15B90^pimgpsh_fullsize_distr

 

Màn hình hiển thị biểu đồ doanh thu phòng đã trả trong tháng hiện tại.

^29267F58DF9CBB2706DE271ADC37902FA7F3E8CB2FED64D33B^pimgpsh_fullsize_distr

 

Để xem báo cáo tháng trước đó, bạn chọn thời gian và chọn Done.

^5E7632F72E2D4830557B7C19F63FB4F332A7F97D9E5DDA5579^pimgpsh_fullsize_distr