Làm thế nào để xem biểu đồ doanh thu phòng?

Xem doanh thu các phòng đã trả

Trên màn hình thông tin chung của App, bạn chọn Doanh thu để xem chi tiết doanh thu trong tháng hiện tại  và tháng trước đó.

26

 

Màn hình hiển thị biểu đồ doanh thu phòng đã trả trong tháng hiện tại và tháng trước đó.

doanhthu

 

Biểu đồ doanh thu hiển thị doanh thu của tháng bạn chọn và tháng trước đó:

+ Màu đỏ: Doanh thu tháng bạn chọn

+ Màu xanh: Doanh thu của tháng trước

Để xem báo cáo tháng tháng khác, bạn click vào ô thời gian.

doanhthu1

 

Màn hình hiển thị chức năng chọn thời gian, bạn chọn thời gian và nhấn OK.

doanhthu2