Làm thế nào để xem các thông báo gửi về điện thoại?

Xem thông báo

Trên màn hình trang chủ, bạn chọn biểu tượng cái chuông để xem các thông báo gửi về App. Khi có một thông báo mới, App sẽ hiển thị số lượng thông báo chưa đọc.

IMG_0769

 

Màn hình hiển thị các thông báo được gửi về. Để xem chi tiết thông báo, bạn chọn vào thông báo đó.

IMG_0770