Làm thế nào để xem danh sách các đoàn đã đặt?

Thao tác: Khách đoàn -> Đoàn đang đặt -> Nhập thông tin cần tìm kiếm-> Click [TÌM KIẾM]

Bạn có thể tìm kiếm theo các tiêu chí: Tìm kiếm theo Mã đặt phòng, Tên khách, theo nguồn, Loại phòng, phòng, thời gian