Làm thế nào để xem danh sách đoàn đang ở?

Thao tác: Khách đoàn -> Đoàn đang ở -> Nhập thông tin cần tìm kiếm-> Click [TÌM KIẾM]