Làm thế nào để xem danh sách khách đoàn đã đi?

Thao tác: Khách đoàn -> Đoàn đang đã đi -> Nhập thông tin cần tìm kiếm-> Click [TÌM KIẾM]