Làm thế nào để xem được báo cáo các dịch vụ/ hoá đơn nhân viên đã xóa?

Ý nghĩa: Báo cáo thể hiện danh sách các hóa đơn, dịch vụ nhân viên đã xóa trên phần mềm. Giúp chủ khách sạn, quản lý có thể theo dõi được

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Báo cáo > Xóa hóa đơn/dịch vụ.

 

31

 

Báo cáo xóa hóa đơn, dịch vụ được hiển thị ra màn hình. Bạn chọn khoảng thời gian để xem báo cáo.

 

32