Làm thế nào để xem được báo cáo chuyển phòng?

Ý nghĩa: Giúp nhân viên khách sạn có thể theo dõi được tình trạng chuyển phòng. Khi khách yêu cầu chuyển phòng đều có lý do, theo dõi được tình hình hoạt động khách sạn.

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Báo cáo > Chuyển phòng

1

Báo cáo chuyển phòng sẽ thống kê tất cả các phòng đã chuyển, lí do chuyển phòng, nhân viên thực hiện chuyển phòng,… trong thời gian đã chọn.

2