Làm thế nào để xem được báo cáo doanh thu các phòng đã trả?

Ý nghĩa: Báo cáo thể doanh thu tất cả các phòng đã đi. Giúp kiểm tra phần thanh toán tiền có đúng với doanh thu từng phòng hay không? Báo cáo tổng hợp theo số tiền từng nhân viên thu được, theo từng loại tiền tệ và các hình thức thanh toán.

Lưu ý: Chọn ngày kết thúc trước xong chọn ngày bắt đầu nếu xem dữ liệu > 1 tháng.

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Báo cáo > Doanh thu phòng đã trả

Bạn chọn Doanh thu phòng đã trả để xem báo cáo doanh thu

chonbaocasdoanhthu

 

Tùy chọn xem báo cáo doanh thu khách sạn theo ngày hoặc theo tháng

doanhthuphongdatra