Làm thế nào để tách được báo cáo doanh thu theo từng nguồn khách?

Ý nghĩa: Với khách sạn có nhiều nguồn khách khác nhau, giúp khách sạn xác định được doanh thu đến chính từ nguồn nào? Từ đó có kế hoạch đầu tư, có chiến lược kinh doanh cho nguồn đó.

Thực hiện đặt phòng khách lẻ hoặc khách đoàn có chọn nguồn khách.

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Khách lẻ > Tùy chọn

DTnguon1

 

Chọn nguồn khách

DTnguon2.1

 

Nếu chưa có nguồn có thể thêm một nguồn mới

DTNguon3

 

Thanh toán và trả phòng

DTnguon4

 

Sau khi khách trả phòng, doanh thu sẽ được thống kê trên báo cáo

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Báo cáo > Báo cáo tổng hợp

chonbaocaodoanhthutheonguon

 

Xem báo cáo tổng hợp doanh thu theo nguồn, công ty, thị trường

baocaodoanh thutonghop

 

Xem báo cáo doanh thu chi tiêt từng nguồn, công ty, thị trường

doanhthuchitiet