Làm thế nào để xem được báo cáo sửa/khóa phòng qua các ngày?

Ý nghĩa: Báo cáo giúp theo dõi tình trạng sửa phòng hay khóa phòng trong khách sạn. Các phòng sửa sẽ không được tính vào công suất bán phòng, giúp bộ phận kinh doanh quản lý được số lượng phòng có thể bán.

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Báo cáo > Sửa/ khóa phòng

1

Bạn chọn Sửa/ khóa phòng để xem báo cáo các phòng đã ngừng sử dụng hoặc sửa trong thời gian đã chọn.

2