Làm thế nào để xem được báo cáo tổng hợp theo từng loại dịch vụ?

Ý nghĩa: Báo cáo tổng hợp dịch vụ thể hiện tổng các dịch vụ đã bán được theo tháng. Giúp khách sạn theo dõi được tình hính bán dịch vụ theo tháng, tình hình kinh doanh dịch vụ tại khách sạn.

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Báo cáo > Báo cáo tổng hợp dịch vụ

Bạn chọn Sử dụng dịch vụ để xem các dịch vụ đã bán của khách sạn.

chonbaocaodichvu

 

Báo cáo thống kê số lượng dịch vụ theo thời gian và từng loại dịch vụ

baocaodichvu