Làm thế nào để xem được các dịch vụ đã bán?

Ý nghĩa: Các dịch vụ Minibar, giặt là, dịch vụ khác,… được tổng hợp thống kê trong báo cáo Sử dụng dịch vụ hoặc Tổng hợp dịch vụ. Hai báo cáo này dùng để kiểm tra dịch vụ được dùng ở Điểm bán hàng (POS) hay Phòng nào? Sử dụng dịch vụ gì? Sử dụng bao nhiêu tiền? 

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Báo cáo > Sử dụng dịch vụ/ Tổng hợp dịch vụ

Để xem thống kê tổng tất cả các dịch vụ ở Điểm bán hàng và Phòng ta chọn báo cáo Tổng hợp dịch vụ:

Màn hình hiển thị báo cáo tất cả các dịch vụ đã bán

 

Để xem chi tiết dịch vụ của từng Phòng hay của từng hóa đơn ở Quản lý bán hàng ta chọn báo cáo Sử dụng dịch vụ:

 

Màn hình báo cáo hiển thị chi tiết các dịch vụ, số lượng, tiền sử dụng theo phòng hoặc hóa đơn Quản lý bán hàng