Làm thế nào để xem được các thanh toán trong ngày?

Ý nghĩa: Báo cáo thể hiện tất cả các thanh toán mà khách sạn thu được trong ngày như đặt cọc hay thanh toán trước tiền phòng. Giúp khách sạn quản lý được số tiền thực thu trong ngày là bao nhiêu? Báo cáo tổng hợp theo số tiền từng nhân viên thu được, theo từng loại tiền tệ và các hình thức thanh toán.

Lưu ý: Chọn ngày kết thúc trước xong chọn ngày bắt đầu nếu xem dữ liệu > 1 tháng.

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Báo cáo > Thanh toán hàng ngày

1

Màn hình hiển thị báo cáo thanh toán hàng ngày của khách sạn. Bạn có thể chọn ngày để xem báo cáo.

2