Làm thế nào để xem được danh sách khách đang ở trong khách sạn?

Ý nghĩa: Báo cáo thể hiện danh sách khách đang ở trong khách sạn, nhân viên Lễ Tân nên in ra để theo dõi các khách hàng lưu trú.

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Báo cáo > Khách đang ở

3

Bạn chọn Khách đang ở để xem danh sách khách đang ở trong khách sạn.  Màn hình hiển thị tất cả các khách đang ở trong ngày.

2