Làm thế nào để xem được danh sách khách sẽ đến, sẽ đi trong ngày?

Ý nghĩa: Báo cáo thể hiện danh sách khách sẽ đến trong ngày, nhân viên Lễ Tân nên in ra trước một ngày để chuẩn bị cho việc đón khách. Ngoài ra báo cáo hỗ trợ tìm kiếm khách sẽ đến trong một khoảng thời gian.

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Báo cáo > Khách sẽ đến

3

Bạn chọn Khách sẽ đến để xem danh sách khách sẽ đến trong ngày. Bạn cũng có thể chọn ngày để xem danh sách khách sẽ đến của những ngày tương lai.

4

Để xem báo cáo khách sẽ đi, bạn vào Báo cáo > Khách sẽ đi để xem chi tiết.