Làm thế nào để doanh thu của khách sạn theo biểu đồ?

Ý nghĩa: Thể hiện doanh thu khách sạn với tất cả các phòng đã đi trong ngày. Biểu đồ tương ứng với dữ liệu báo cáo doanh thu các phòng đã trả theo tháng.

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Thống kê > Doanh thu

1

Bạn có thể chọn tháng xem báo cáo. Báo cáo hiển thị doanh thu của từng ngày trong tháng và tổng doanh thu của cả tháng đã chọn.