Làm thế nào để xem được nhật ký sử dụng phần mềm?

Ý nghĩa: Báo cáo giúp cho chủ khách sạn hoặc quản lý có thể theo dõi nhân viên đã thực hiện những thao tác gì trên phần mềm. Giúp kiểm soát nhân viên làm thất thoát doanh thu hoặc phá hoại hệ thống.

Thao tác: Đăng nhập phần mềm > Báo cáo > Thao tác người dùng

1

Bạn chọn thao tác người dùng và thời gian muốn xem báo cáo để xem nhật kí thao tác của nhân viên sử dụng phần mềm.

2