Làm thế nào để xem được tổng hợp công nợ của khách hàng?

Ý nghĩa: Báo cáo giúp bộ phận kế toán theo dõi được các khoản nợ của khách hàng. Thống kê nợ theo kỳ ứng với từng công ty nợ khách sạn như: Agoda, Booking.com, …

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Báo cáo > Xem thêm báo cáo

baocao1

 

Báo cáo tổng hợp công nợ

BCtonghop1

 

Xem công nợ theo từng công ty.

BCtonghop2

 

Báo cáo chi tiết công nợ.

BCtonghop1

 

Xem công nợ chi tiết theo từng công ty.

BCtonghop2