Làm thế nào để thêm mới một thị trường?

Thêm trong cấu hình với tài khoản quản lý

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Cấu hình > Marketing > Thị trường

 

Màn hình hiển thị danh sách các thị trường đã khai báo trong hệ thống.

 

Màn hình hiển thị form thêm mới. Nhập thông tin thị trường và lưu lại.

 

Thêm thị trường thành công.

 

Thêm thị trường với tài khoản nhân viên.

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Sơ đồ phòng > Chi tiết phòng.

 

Màn hình hiển thị thông tin chi tiết phòng.

Màn hình hiển thị Form thêm thị trường. Nhập thông tin và lưu lại

Màn hình hiển thị Form thêm thị trường. Nhập thông tin và lưu lại

Sau khi click Thêm, màn hình sẽ hiển thị và sau đó click button để Lưu thành công

Thêm thị trường thành công.