Làm thế nào khi khách muốn ghi nợ và thanh toán sau?

Ghi nhận nợ cho khách

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Chọn phòng thanh toán > Chi tiết phòng

.Trong màn hình chi tiết phòng, chọn tab Thanh toán

Chọn đồng ý để xác nhận thanh toán.

Thanh toán theo hình thức công nợ thành công

Cập nhật công nợ

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Lễ tân > Quản lý công nợ

Màn hình hiển thị danh sách hóa đơn nợ của công ty. Thực hiện thanh toán:

 

Cập nhật công nợ thành công.

Lưu ý: với khách sạn sử dụng thu chi thì cập nhật công nợ khi tạo phiếu thu nợ