Làm thế nào khi khách trả lại dịch vụ?

Cách 1 : Hủy dịch vụ trên sơ đồ phòng

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Sơ đồ phòng > Chọn phòng cần hủy dịch vụ > Chi tiết

 

Chọn tab Dịch vụ mở rộng và chọn để hủy dịch vụ

 

Nhập lý do hủy dịch vụ và chọn Đồng ý