Sửa ngày nhận phòng về quá khứ?

Nếu bạn quên nhận phòng cho khách, bạn vẫn checkin phòng bình thường, sau đó vào chi tiết phòng để đổi lại ngày checkin cho khách.

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Chi tiết phòng > Đổi ngày checkin

Trong chi tiết phòng, bạn chọn Tab Tổng hợp và chọn hình cây bút để sửa ngày checkin.

Màn hình hiển thị form sửa ngày đến, bạn chọn ngày đến đúng với ngày khách đến và thực hiện lưu để hoàn thành.

Sửa ngày checkin thành công.

Ví dụ: Khách đến vào ngày 24/06/2018 nhưng lễ tân quên checkin, bạn vẫn thực hiện checkin phòng bình thường vào ngày hiện tại(25/06/2018). Sau đó vào chỉnh sửa ngày checkin là 24/06/2018