Xóa một booking trên sơ đồ phòng?

Trường hợp thao tác sai một booking và muốn xóa hẳn booking đó đi và tạo một booking khác, phần mềm hỗ trợ xóa booking với các bước thực hiện như sau:

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Chọn sơ đồ Timeline > Chọn phòng cần xóa

Màn hình hiển thị các chức năng có thể thao tác với phòng, bạn chọn Undo Checkout để chuyển phòng về trạng thái Checkin

Nhập lý do và xác nhận thực hiện Undo Checkout

Quay lại sơ đồ phòng, và chọn phòng vừa thực hiện Undo Checkout

Thực hiện Undo Checkin để đưa phòng về trạng thái Booked

Nhập lý do và xác nhận Undo Checkin

Quay lại sơ đồ phòng, và chọn phòng vừa thực hiện Undo Checkin

Thực hiện Hủy đặt để xóa booking khỏi sơ đồ phòng

Nhập lý do và xác nhận hủy đặt phòng

Phòng đã được xóa khỏi sơ đồ phòng